Regulamin świadczenia usług

I. Postanowienia ogólne

 1.  Niniejszy „Regulamin Świadczenia Usług (dalej zwany „Regulaminem”) określa zasadydokonywania zakupów w sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.cloudesign.com.pl (dalej zwanym „Sklepem”), a w szczególności zasady i trybzawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 2. Sklep prowadzony jest przez Weronikę Piątek prowadzącą działalność gospodarczą podfirmą CLOU DESIGN Weronika Piątek, pod adresem: ul. Turystyczna 11 lok. f, (25-557)Kielce, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o DziałalnościGospodarczej posiadającą NIP 6572825408, REGON 386982930 (dalej zwaną „ClouDesign”), e-mail: online@cloudesign.com.pl_______, tel. 577-009-790 (dostępny w Dni Robocze w godzinach 9:00 – 17:00)
 3. Cloudesign świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.

II. Definicje

 1.  Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Clou Design umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 2. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Umowa – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawieraniaumów na odległość bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznymwykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległośćdo chwili zawarcia umowy włącznie. Przez Umowę rozumie się stosownie do jej cechumowę o świadczenie usług lub umowę o dzieło. Umowa zawierana jest z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Clou Design.
 5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia izmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy na odległość, które jest składane zwykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w szczególności stronyinternetowej Sklepu, gdzie Klient składa ofertę zawarcia Umowy oraz w ramach któregoKlient podaje swoje dane niezbędne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy;
 6. Formularz Zamówienia – usługa dostępna w Sklepie, umożliwiająca złożenieZamówienia w sposób elektroniczny.
 7. Kalendarz Zamówień – system rachuby terminów wykonania Zamówień ujęty w formie graficznej odpowiadającej kalendarzowi rocznemu;
 8. Usługa projektowa – oznacza odpłatną usługę oferowaną przez Clou Design zapośrednictwem Sklepu, która została szczegółowo opisana na stronie internetowejserwisu cloudesign.com.pl, realizowaną przez Clou Design na zasadach określonych wRegulaminie, polegającą na przygotowaniu wizualizacji łazienki bądź kuchni w formie 3Dzgodnie z wybranym przez Klienta Pakietem, na podstawie:
  a) Informacji uzyskanych od Klienta, a mianowicie: pomiaru pomieszczenia, jego stanu, typu lokalu w jakim się znajduje, ekspozycji światła, celu projektu, sposobu wykorzystania pomieszczenia, funkcjonalności, zakresu ingerencji projektu w pomieszczenie; _____
 9. Pakiet – zakres Usługi projektowej świadczonej na rzecz Klienta przez Clou Design;
 10. Utwór – w ramach Umowy Clou Design wykona czynności, które doprowadzą do powstania utworu stanowiącego przedmiot autorskich praw majątkowych w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2021r. poz. 1062)
 11. Clou Design – Weronika Piątek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą CLOUDESIGN Weronika Piątek, pod adresem: ul. Turystyczna 11 lok. f, (25-557) Kielce, napodstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczejposiadającą NIP 6572825408, REGON 386982930 (dalej zwaną „Clou Design”), e-mail:online@cloudesign.com.pl, tel. 577 009 790
 12. Dzień Roboczy – dzień tygodnia nie będący świętem państwowym zgodnie z ustawą zdnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1920 t.j.);
 13. Promocje – szczególne warunki zawarcia Umowy proponowane przez Clou Design wokreślonym konkretnie czasie, z których Klient może skorzystać na określonych przezClou Design zasadach np. obniżenie ceny Usługi projektowej;
 14. Cena początkowa – pierwsza cena Usługi projektowej, w której pojawiła się ona w Sklepie;
 15. Ostatnia najniższa cena w ciągu 30 dni – najniższa cena w jakiej Usługa projektowa była dostępna w Sklepie w ciągu ostatnich 30 dni;
 16. Cena Promocyjna – cena Usługi projektowej w Sklepie po obniżeniu w związku zogłoszeniem przez Clou Design Promocji;
 17. Zmiana – zmiana jednego z elementów wybranych w ramach Usługi projektowej;
 18. Zmiana koncepcji – zmiana koncepcji przedstawionej w Usłudze projektowej;

III. Postanowienia wstępne

 1. Klient ma obowiązek zapoznania się z treścią Regulaminu przed zawarciem Umowy. W przypadku braku akceptacji postanowień Regulaminu, Klient nie powinien dokonywać zakupów w Sklepie. Zawarcie Umowy z Clou Design jest równoznaczne z zapoznaniemsię przez Klienta z Regulaminem i akceptacją jego postanowień.
 2. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własnościintelektualnej w szczególności do jego nazwy, domeny internetowej, wzorców,formularzy, logotypów, grafiki i zdjęć należą do Clou Design, a korzystanie z nich możenastępować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 3. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymiobyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, praw autorskich orazwłasności intelektualnej Clou Design oraz osób trzecich.
 4. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunkówtechnicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta, wystarczającym jest:
  a) dostęp do internetu,
  b) standardowy system operacyjny,
  c) standardowa przeglądarka internetowa,
  d) posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail) w celu komunikacji z ClouDesign.
 5. Klient zobowiązany jest do niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa.
 6. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania.
 7. W przypadku umożliwienia Klientom zapoznania się z opiniami innych Klientów Sklepu, Clou Design podejmie kroki umożliwiające zweryfikowanie rzetelności opinii oraz faktycznego zamieszczenia ich przez Klientów, którzy korzystali z Usług projektowych.W tym przypadku Clou Design zamieści informacje dotyczące sposobu weryfikacji opinii w Sklepie.

IV. Usługi nieodpłatne świadczone drogą elektroniczną w ramach Sklepu

 1. Clou Design świadczy w Sklepie drogą elektroniczną nieodpłatną usługę, a mianowicie:formularz kontaktowy.
 2. Usługa wskazana w ust. 1 powyżej polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego w Sklepie wiadomości do Clou Design. W celu skorzystania z formularza Klient wypełnia formularz i przesyła go drogą elektroniczną do Clou Design poprzez wybór funkcji znajdującej się w formularzu.
 3. Rezygnacja z usługi formularza kontaktowego możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania wiadomości do Clou Design.
 4. Clou Design zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do formularza kontaktowego.

v. Usługi odpłatne świadczone drogą elektroniczną w ramach Sklepu

 1. Clou Design świadczy w Sklepie drogą elektroniczną odpłatną usługę, a mianowicie:Usługę projektową.
 2. Clou Design zapewnia Klientowi możliwość zawarcia Umowy za pośrednictwem Sklepu.
 3. Clou Design może w każdej chwili zwiesić lub zakończyć działalność Sklepu, a takżepodjąć decyzję o zmianie, wycofaniu lub dodaniu nowych funkcji Sklepu.

VI. Warunki zawarcia Umowy oraz jej realizacja

 1. Zamówienia w Sklepie można składać przez siedem dni w tygodniu, dwadzieścia cztery godziny na dobę.
 2. Złożenie Zamówienia następuje po wybraniu przez Klienta Pakietu, a następnie po kliknięciu przycisku „kup teraz” lub innego równoważnego. Warunkiem złożenia Zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Klient zobowiązany jest się zapoznać.
 3. W Formularzu Zamówienia koniecznym jest, aby Klient podał dane do realizacjiZamówienia: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz dane niezbędne do wystawienia faktury VAT tj. adres zamieszkania lub siedziby, a także w przypadku posiadania NIP.
 4. W każdym przypadku podanie przez Klienta nieaktualnych bądź nieprawdziwych danych może uniemożliwić realizację Umowy, z uwagi na fakt, iż warunkiem złożenia Zamówienia jest podanie przez Klienta prawdziwych danych, o których mowa w ust. 3 powyżej;
 5. Warunkiem złożenia Zamówienia jest również zaakceptowanie warunków Regulaminu.
 6. Po wypełnieniu Formularza Zamówienia Klient otrzyma na podany adres e-mail: numerkonta (71 1050 1416 1000 0097 3345 7999), na który należy dokonać zapłaty należnościza Usługę projektową. Po uiszczeniu opłaty potwierdzenie dokonania przelewu należyniezwłocznie wysłać na adres: online@cloudesign.com.pl
 7. W wiadomości zwrotnej Klient otrzyma:
  a) potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które to stanowi o jego przyjęciu, z chwilą jego otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa,
  b) ankietę do uzupełnienia,
  c) instrukcję jak wykonać pomiar pomieszczenia.
 8. Klient na 7 dni przed wybranym przez Klienta w Kalendarzu Zamówień terminemrealizacji Zamówienia przesyła komplet uzupełnionych dokumentów, o których mowa wust. 5 lit. b) i c) powyżej. W przypadku nieprzekazania dokumentów w terminie, realizacja Zamówienia zostanie przesunięta na pierwszy kolejny wolny termin wynikający z Kalendarza Zamówień.
 9. Po przesłaniu kompletu dokumentów, o których mowa w ust. 5 lit. b) i c) powyżej, w przeciągu trzech dni od rozpoczęcia realizacji Zamówienia wynikającej z Kalendarza Zamówień Clou Design kontaktuje się z Klientem w celu prezentacji koncepcji projektu poprzez:
  a) e-mail wysyłając szkice wizualizacji bądź
  b) video rozmowę (czas trwania rozmowy max. 60 min).
  Formę kontaktu Klient wybiera sam przesyłając przedmiotową informację wraz z wypełnioną ankietą, o której mowa w ust. 5 powyżej.
 10. W przeciągu dwóch dni od dnia przesłania przez Clou Design wizualizacji projektu Klient ma możliwość zgłoszenia poprawek przesyłając je w jednej wiadomości e-mail.
 11. Po wprowadzeniu ewentualnych zmian oraz akceptacji wizualizacji Clou Design przesyła kompletą dokumentację wykonawczą, w sytuacji, gdy pakiet zawiera rysunki.
 12. Bieg terminu wykonania Usługi projektowej rozpoczyna się zgodnie z terminemwybranym przez Klienta w Kalendarzu Zamówień po otrzymaniu przez Clou Designpłatności w całości oraz po otrzymaniu przez Clou Design wypełnionych należyciedokumentów, o których mowa w ust. 5 lit. b) i c) powyżej. W przypadku braku uiszczenia przez Klienta płatności, ust. 8 powyżej zdanie 2 stosuje się odpowiednio.
 13. Płatność za Usługę projektową dokonywana jest w całości z góry. Wynagrodzenie zależne jest od wybranego Pakietu Usług projektowych przez Klienta, które szczegółowo opisane zostały w Sklepie.
 14. Podane ceny w Sklepie zawierają podatek VAT w wysokości określonej przepisami prawa.
 15. Klient po dokonaniu płatności otrzymuje na podany w formularzu adres e-mail fakturę VAT dokumentującą dokonaną płatność. Klient wyraża zgodę, aby faktura VAT zostałsporządzona i przesłana na podany przez niego w trakcie składania Zamówienia adres e-mail
 16. Zamówienie nieopłacone będą anulowane w terminie 3 dni od dnia ich złożenia.
 17. Usługi projektowe mogą być prezentowane w Sklepie w ramach przedsprzedaży lubPromocji na warunkach zamieszczonych w Sklepie. Cena wskazywana przez Clou Design obok Ceny Promocyjnej jest najniższą ceną, w jakiej Usługa była dostępna w okresie ostatnich 30 dni.
 18. Usługa projektowa obejmuje:
  a) Pakiet ŁAZIENKA milimetr:
  a. wizualizację,
  b. spis produktów,
  b) Pakiet ŁAZIENKA centymetr:
  a. wizualizację,
  b. spis produktów,
  c. dokumentacja wykonawcza
  c) Pakiet ŁAZIENKA metr – indywidualny
  a. wizualizację,
  b. spis produktów,
  c. możliwość wyboru dodatkowych usług wskazanych w pakiecie;
  d) Pakiet KUCHNIA milimetr:
  a. wizualizację,
  b. spis produktów,
  e) Pakiet KUCHNIA centymetr:
  a. wizualizację,
  b. spis produktów,
  c. dokumentacja wykonawcza
  f)Pakiet KUCHNIA metr – indywidualny
  a. wizualizację,
  b. spis produktów,
  c. możliwość wyboru dodatkowych usług wskazanych w pakiecie;

VII. Prawa autorskie

 1. Klient nie nabywa autorskich praw majątkowych do Utworu.
 2. Clou Design udziela Klientowi za wynagrodzeniem wskazanym w Umowie nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji niewyłącznej na korzystanie z Utworu tylko na własny użytek, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na następujących polach eksploatacji:
  a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania ukończonego projektu – utrwalanie w pamięci komputera oraz wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  b) w zakresie rozpowszechniania ukończonego projektu – wyświetlanie lub odtworzenie w celu realizacji założeń i wytycznych projektu wizualizacji wnętrza,
  c) wprowadzanie, utrwalanie, zwielokrotnianie i przetwarzanie w pamięci komputera.
 3. Clou Design zachowuje prawo do wykorzystania Utworu w każdym prawnie dopuszczalnym celu, w tym w szczególności użycia Utworu w celach marketingowych oraz do umieszczania w Sklepie.
 4. Klient ma obowiązek przestrzegać warunków licencji w zakresie treści dostępnych w ramach Sklepu. Cloudesign może określić odrębne warunki licencji zamieszczając stosowny zapis w opisie Usługi projektowej lub poszczególnego Pakietu uwzględniając jego zawartość i zakres.

VIII. Odstąpienie od Umowy

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, o którym mowa w pkt. VI ust. 5 lit. a) Regulaminu. Do zachowania terminu, o którym mowa powyżej wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone wedle wyboru Konsumenta:
  a) mailowo na adres: online@cloudesign.com.pl
  b) pisemnie na adres: ul. Turystyczna 11 lok. f, (25-557) Kielce.
 2. Klient będący Konsumentem może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy stanowiącego załącznik do Regulaminu. Skorzystanie z formularza jest jednak tylko zaleceniem, a jego niewykorzystanie w procesie odstąpienia od Umowy nie stanowi o nieważności odstąpienia.
 3. W wyniku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy, Klientowi będącemu Konsumentem zostaną zwrócone wszelkie dokonane płatności nie później niż 14 dni od dnia, w którym Clou Design został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych kanałów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta podczas opłacania Usługi projektowej, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.
 4. Prawo do odstąpienia od Umowy projektowania zawartej na odległość wygaśnie w momencie całkowitego wykonania Usługi przez Clou Design za wyraźną zgodą Konsumenta.
 5. Całkowitym wykonaniem Usługi w myśl ust. 4 powyżej jest przesłanie Klientowi elementów składowych zgodnie z wybranym przez Klienta Pakietem przy uwzględnieniu zapisów pkt. VI ust. 18.
 6. W przypadku, gdy Klient będący Konsumentem zgłosił wyraźne żądanie rozpoczęcia wykonania Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy projektowania, ma on obowiązek zapłaty za świadczoną Usługę projektową spełnioną do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny.

IX. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z realizacją Usługi Klient może złożyć w następujący sposób:
  a) mailowo na adres: online@cloudesign.com.pl
  b) pisemnie na adres: ul. Turystyczna 11 lok. f, (25-557) Kielce.
 2. Klient zgłaszając reklamację powinien podać następujące informacje: imię i nazwisko, adres, datę realizacji Umowy (otrzymania wizualizacji) oraz powód reklamacji.
 3. Clou Design poinformuje Klienta o sposobie rozpoznania reklamacji w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.
 4. Clou Design wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 5. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;
  https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl;
  Istnieje również możliwość skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), która dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr
 6. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
 7. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami jurysdykcję ma sąd właściwy miejscowo dla siedziby Clou Design.

X. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Clou Design.
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w następujących celach:
  a) zawarcia i wykonania Umowy— ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do jej realizacji lub do realizacji innych zadań wynikających z przedmiotu działalności Clou Design dotyczących sprzedaży oferowanych usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  b) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą z Klientem Umową lub z przetwarzaniem Klienta danych osobowych (art. 9 ust.2 lit f)
  c) spełnienia ciążących na Clou Design obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego, ponieważ przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlegamy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 3. Kontakt do Administratora danych osobowych e-mail: online@cloudesign.com.pl
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i realizacji Umowy.
 5. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 6. Klienta dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż niezbędny do wykonania Umowy oraz okres wynikający z przepisów prawa dotyczących m.in. upływu terminu dochodzenia ewentualnych roszczeń, wynikających z zawartej Umowy i realizacją obowiązku archiwizacji.
 7. Klienta dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych oraz nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
 8. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty, którym Clou Design ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa a także podmioty z którymi
  Clou Design współpracuje, w zakresie wykonania Umowy oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Clou Design.
 9. Klientowi przysługuje również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem w/w danych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego,
  w tym kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu, obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Clou Design zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy projektowania zawartej na odległość